skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Baev, PK xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours

Baev, Pavel K

International Journal, June 2008, Vol.63(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200806300205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of C hina– R ussia presidential pseudo‐alliance

Baev, Pavel

Asia & the Pacific Policy Studies, Jan 2019, Vol.6(1), pp.4-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20502680 ; DOI: 10.1002/app5.263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Russia as a Security Disaster Area: Possible Conflicts and Interventions in 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia as a Security Disaster Area: Possible Conflicts and Interventions in 2015

Baev, Pavel K.

Korean Journal of Defense Analysis, 03/2002, Vol.14(1), pp.217-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163270209464020

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear Hug for the Baltic

Baev, Pavel K.

The World Today, 1 March 1998, Vol.54(3), pp.78-79

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia. Studies of Central Asia and the Caucasus (Book Review)

Baev, Pavel K.

Slavic Review, 1 December 2010, Vol.69(4), pp.1043-1044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Restless Frontier: The Chechnya Factor in Post‐Soviet Russia by Dmitri V. Trenin and Aleksei V

Baev, Pavel K.

Political Science Quarterly, June 2005, Vol.120(2), pp.335-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2005.tb01379.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet Puzzles: Mapping the Political Economy of the Former Soviet Union, 4 vols

Baev, Pavel K.

Journal of Peace Research, August, 1996, Vol.33(3), p.371(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative Denuclearization. From Pledges to Deeds

Baev, Pavel K.

Journal of Peace Research, Nov, 1993, Vol.30(4), p.455(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution (Book Review)

Baev, Pavel K. ; Pavel K. Baev

Slavic Review, 1 July 2007, Vol.66(2), pp.341-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/20060251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Peace in the Caucasus: Ethnic Conflict and New Geopolitics (Book Review)

Baev, Pavel K.

The Russian Review, 1 October 2009, Vol.68(4), pp.728-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: From Nationalism to Jihad (Book Review)

Baev, Pavel K.

The Russian Review, 1 July 2008, Vol.67(3), pp.544-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2004  (2)
 3. 2005đến2007  (2)
 4. 2008đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, PK
 2. Baev, Pavel K
 3. Baev, Pavel
 4. Pavel K. Baev
 5. Baev, P.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...