skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Baetens, Freya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muddling the Waters of Treaty Interpretation? Relevant Rules of International Law in the MOX Plant OSPAR Arbitration and EC – Biotech Case

Baetens, Freya

Nordic Journal of International Law, 2008, Vol.77(3), pp.197-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181008X323957

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Brill Academic Publishers  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baetens, F.
  2. Baetens, Freya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...