skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Backlund, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
12. Metal Flows and Environmental Impact
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12. Metal Flows and Environmental Impact

Selinus, Olle ; Hylander, Lars ; Rydén, Lars ; Migula, Pawel ; Backlund, Peter ; Holmbom, Bjarne ; Leppäkoski, Erkki

Environmental Science: Understanding, protecting and managing the environment in the Baltic Sea Region, pp.356-383

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12. Metal Flows and Environmental Impact

Selinus, Olle ; Hylander, Lars ; Rydén, Lars ; Migula, Pawel ; Backlund, Peter ; Holmbom, Bjarne ; Leppäkoski, Erkki; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala, The Baltic University Programme ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala, The Baltic University Programme

Environmental Science: Understanding, protecting and managing the environment in the Baltic Sea Region, pp. 356-383

ISBN: 91-970017-0-8

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Migula, Pawel
  2. Hylander, Lars
  3. Backlund, Peter
  4. Holmbom, Bjarne
  5. Rydén, Lars

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...