skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronics and Communications Milieux (General) (Ea) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bach, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GraphDiaries: Animated Transitions and Temporal Navigation for Dynamic Networks

Bach, Benjamin ; Pietriga, Emmanuel ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, May 2014, Vol.20(5), pp.740-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.254

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pietriga, E.
  2. Fekete, J.-D.
  3. Pietriga, Emmanuel
  4. Bach, B.
  5. Bach, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...