skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Babaei, Hadi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal contamination in feathers of Western Reef Heron (Egretta gularis) and Siberian gull (Larus heuglini) from Hara biosphere reserve of Southern Iran

Mansouri, Borhan ; Babaei, Hadi ; Hoshyari, Ebrahim

Environmental Monitoring and Assessment, Oct 2012, Vol.184(10), pp.6139-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-011-2408-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of heavy metals in freshwater fish species, Anzali, Iran

Ebrahimpour, Mohammad ; Pourkhabbaz, Alireza ; Baramaki, Rahimeh ; Babaei, Hadi ; Rezaei, Mohammadreza

Bulletin of environmental contamination and toxicology, October 2011, Vol.87(4), pp.386-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 21858708 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-011-0376-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Trace-Metal Concentrations in Western Reef Heron (Egretta gularis) and Siberian Gull (Larus heuglini) From Southern Iran

Mansouri, Borhan ; Babaei, Hadi ; Hoshyari, Ebrahim ; Khodaparast, Seyed ; Mirzajani, Alireza

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Aug 2012, Vol.63(2), pp.280-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; DOI: 10.1007/s00244-012-9762-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Babaei, H
  2. Babaei, Hadi
  3. Pourkhabbaz, Alireza
  4. Mansouri, Borhan
  5. Mansouri, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...