skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Tác giả/ người sáng tác: Bačeva, Katerina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air dispersion of heavy metals in the vicinity of the As-Sb-Tl abounded mine and responsiveness of moss as a biomonitoring media in small-scale investigationsb

Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Tanaselia, Claudiu

Environmental Science and Pollution Research International, Dec 2013, Vol.20(12), pp.8763-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1845-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of atmospheric pollution around the thermoelectric power plant using a moss biomonitoring

Dimovska, Bojana ; Šajn, Robert ; Stafilov, Trajče ; Bačeva, Katerina ; Tănăselia, Claudiu

Air Quality, Atmosphere & Health, 2014, Vol.7(4), pp.541-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1873-9318 ; E-ISSN: 1873-9326 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0257-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Heavy Metal Pollution in Republic of Macedonia Using a Plant Assay

Gjorgieva, Darinka ; Kadifkova-Panovska, Tatjana ; Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Feb 2011, Vol.60(2), pp.233-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9543-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Chemical Elements in Attic Dust as Reflection of Their Geogenic and Anthropogenic Sources in the Vicinity of the Copper Mine and Flotation Plant

Balabanova, Biljana ; Stafilov, Trajče ; Šajn, Robert ; Bačeva, Katerina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2011, Vol.61(2), pp.173-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9603-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol.186(7), pp.4357-4366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bačeva, Katerina
  2. Stafilov, Trajče
  3. Stafilov, Trajce
  4. Stafilov, T
  5. Baceva, Katerina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...