skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Tamine, Lynda xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Azzopardi, L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECol 2015: First international workshop on the Evaluation on Collaborative Information Seeking and Retrieval

Azzopardi, Leif ; Pickens, Jeremy ; Sakai, Tetsuya ; Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Proceedings of the 24th ACM International on conference on information and knowledge management, 17 October 2015, pp.1943-1944

ISBN: 9781450337946 ; ISBN: 1450337945 ; DOI: 10.1145/2806416.2806881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. ACM Digital Library  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...