skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Technology Adoption xóa Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Aznar, Gloria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data for: To use or not to use ad blockers? The roles of knowledge of ad blockers and attitude toward online advertising

Redondo, Ignacio; Aznar, Gloria

DOI: 10.17632/89nk3kp8tg.1 ; Related DOI: 10.1016/j.tele.2018.04.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Redondo, Ignacio
  2. Aznar, Gloria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...