skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Aziz, Aurore xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resultats pressionnels et visuels a long terme de la sclerectomie profonde dans le glaucome congenital primitif.(Report)(Author abstract)

Aziz, Aurore ; Matonti, Frederic ; Lebranchu, Pierre ; Fakhoury, Omar ; Alessi, Gregoire ; Pieri, Emmanuelle ; Denis, Daniele

Canadian Journal of Ophthalmology, April, 2017, Vol.52(2), p.207(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4182 ; DOI: 10.1016/j.jcjo.2016.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Denis, Daniele
  2. Alessi, Grégoire
  3. Lebranchu, Pierre
  4. Aziz, Aurore
  5. Matonti, Fréderic

theo chủ đề:

  1. Visual Perception
  2. Eye Surgery

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...