skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Tác giả/ người sáng tác: Azevedo, Rodrigo Ghiringhelli de xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crime and criminal justice in Latin America

Azevedo, Rodrigo Ghiringhelli de ; Costa, Roberto Cataldo

Sociologias, January 2006, Vol.2(se) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminalidade e justiça penal na América Latina

Azevedo, Rodrigo Ghiringhelli de

Sociologias, 01 June 2005, Issue 13, pp.212-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222005000100009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO  (2)
 2. SciELO Brazil  (1)
 3. SciELO (CrossRef)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Azevedo, Rodrigo Ghiringhelli de
 2. Azevedo
 3. Costa, Roberto Cataldo
 4. Azevedo, Rodrigo
 5. Rodrigo Ghiringhelli de

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...