skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Azar, Beth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QnAs with Sang Yup Lee.(QNAS)

Azar, Beth

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 2, 2018, Vol.115(40), p.9816(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1814841115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Mary E. Hatten.(PROFILE)(Biography)

Azar, Beth

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 16, 2018, Vol.115(42), p.10537(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1815359115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QnAs with Graham Cooks.(QNAS)

Azar, Beth

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 14, 2016, Vol.113(24), p.6583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1607586113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescent Pregnancy Prevention Highlights From a Citywide Effort

Azar, Beth

American Journal of Public Health, Oct 2012, Vol.102(10), pp.1837-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Azar, B.
  2. Azar, Beth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...