skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Echocardiography xóa Tác giả/ người sáng tác: Ayres-Neto, E M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-to-head comparison of dipyridamole, dobutamine and pacing stress echocardiography for the detection of myocardial ischemia in an animal model of coronary artery stenosis

Schmidt, A ; de Almeida-Filho, O.C ; Ayres-Neto, E.M ; Carneiro, J.J ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 July 2001, Vol.34(7), pp.903-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2001000700010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (1)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. SciELO (CrossRef)  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt
 2. Ayres-Neto, E.M
 3. Carneiro, J.J
 4. Maciel, B.C
 5. de Almeida-Filho, O.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...