skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Avitabile, Pete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating dynamic systems materials into a mechanical engineering curriculum through innovative use of web-based acquisition and hands-on application and use of virtual graphical user interfaces

Avitabile, Pete

Experimental Techniques, 2008, Vol.32(3), pp.18-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8818 ; E-ISSN: 1747-1567 ; DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00219.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATING DYNAMIC SYSTEMS MATERIALS INTO A MECHANICAL ENGINEERING CURRICULUM THROUGH INNOVATIVE USE OF WEB‐BASED ACQUISITION AND HANDS‐ON APPLICATION AND USE OF VIRTUAL GRAPHICAL USER INTERFACES
Part 6: Design of a Measurement System to Integrate STEM Material

Avitabile, Pete

Experimental Techniques, July 2008, Vol.32(4), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8818 ; E-ISSN: 1747-1567 ; DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00220.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATING DYNAMIC SYSTEMS MATERIALS INTO A MECHANICAL ENGINEERING CURRICULUM THROUGH INNOVATIVE USE OF WEB‐BASED ACQUISITION AND HANDS‐ON APPLICATION AND USE OF VIRTUAL GRAPHICAL USER INTERFACES
Part 3: Dynamic Systems—Analytical and Experimental System Characterization

Avitabile, Pete

Experimental Techniques, January 2008, Vol.32(1), pp.17-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8818 ; E-ISSN: 1747-1567 ; DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00217.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATING DYNAMIC SYSTEMS MATERIALS INTO A MECHANICAL ENGINEERING CURRICULUM THROUGH INNOVATIVE USE OF WEB‐BASED ACQUISITION AND HANDS‐ON APPLICATION AND USE OF VIRTUAL GRAPHICAL USER INTERFACES
Part 4: Alternate Approaches for Teaching Fourier Series Applications

Avitabile, Pete

Experimental Techniques, March 2008, Vol.32(2), pp.16-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8818 ; E-ISSN: 1747-1567 ; DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00218.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATING DYNAMIC SYSTEMS MATERIALS INTO A MECHANICAL ENGINEERING CURRICULUM THROUGH INNOVATIVE USE OF WEB‐BASED ACQUISITION AND HANDS‐ON APPLICATION AND USE OF VIRTUAL GRAPHICAL USER INTERFACES
Part 2: Numerical Difficulties Processing Measured Data

Avitabile, Pete

Experimental Techniques, November 2007, Vol.31(6), pp.30-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8818 ; E-ISSN: 1747-1567 ; DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00216.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATING DYNAMIC SYSTEMS MATERIALS INTO A MECHANICAL ENGINEERING CURRICULUM THROUGH INNOVATIVE USE OF WEB‐BASED ACQUISITION AND HANDS‐ON APPLICATION AND USE OF VIRTUAL GRAPHICAL USER INTERFACES
Part 1: Background of Problem and Generic Methodology Employed

Avitabile, Pete

Experimental Techniques, September 2007, Vol.31(5), pp.23-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-8818 ; E-ISSN: 1747-1567 ; DOI: 10.1111/j.1747-1567.2007.00215.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Avitabile, Pete
  2. Avitabile, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...