skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Avis, James xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing Boundaries: VET, the Labour Market and Social Justice

Avis, James

DOI: 10.13152/IJRVET.5.3.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-technical imaginary of the fourth industrial revolution and its implications for vocational education and training: a literature review

Avis, James

Journal of Vocational Education & Training, 03 July 2018, Vol.70(3), pp.337-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-6820 ; E-ISSN: 1747-5090 ; DOI: 10.1080/13636820.2018.1498907

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocational education, transitions, marginalisation and social justice in the Nordic countries: Reflections on the special issue

Avis, James; Nylund, Mattias (Editor) ; Rosvall, Per-Åke (Editor)

European Educational Research Journal, May 2019, Vol.18(3), pp.376-384 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-9041 ; DOI: 10.1177/1474904119845250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Avis, James
  2. Avis, J
  3. Nylund, Mattias
  4. James Avis
  5. Rosvall, Per-Åke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...