skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Avery, Tracey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Furniture Design and Colonialism: Negotiating Relationships between Britain and Australia, 18801901

Avery, Tracey

Home Cultures, March 2007, Vol.4(1), pp.69-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-6315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Avery, Tracey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...