skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Trước1998 xóa Tất cả các phiên bản Auerswald, David P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force

Auerswald, David P. ; Cowhey, Peter F.

International Studies Quarterly, 09/1997, Vol.41(3), pp.505-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/0020-8833.00054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Auerswald, D.P.
  2. Auerswald, David P.
  3. Auerswald, Dp
  4. Cowhey, Peter F.
  5. Cowhey, Pf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...