skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Cytokines xóa Tác giả/ người sáng tác: Aubry, Camille xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosal targeting of therapeutic molecules using genetically modified lactic acid bacteria: an update

Guy Leblanc, Jean ; Aubry, Camille ; Bermudez, Naima ; De Moreno De Leblanc, Alejandra ; Vergnolle, Nathalie ; Langella, Philippe ; Azevedo, Vasco ; Chatel, Jean-Marc ; Miyoshi, Anderson ; Bermudez Humaran, Luis

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol.344(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miyoshi, Anderson
  2. Chatel, Jean-Marc
  3. Chatel, Jean - Marc
  4. Aubry, Camille
  5. Langella, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...