skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Tác giả/ người sáng tác: Auberry, Kenneth J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global profiling of Shewanella oneidensis MR-1: expression of hypothetical genes and improved functional annotations.(Author Abstract)

Kolker, Eugene ; Picone, Alex F. ; Galperin, Michael Y. ; Romine, Margaret F. ; Higdon, Roger ; Makarova, Kira S. ; Kolker, Natali ; Anderson, Gordon A. ; Qiu, Xiaoyun ; Auberry, Kenneth J. ; Babnigg, Gyorgy ; Beliaev, Alex S. ; Edlefsen, Paul ; Elias, Dwayne A. ; Gorby, Yuri A. ; Holzman, Ted ; Klappenbach, Joel A. ; Konstantinidis, Konstantinos T. ; Land, Miriam L. ; Lipton, Mary S. ; Mccue, Lee - Ann ; Monroe, Matthew ; Pasa - Tolic, Ljiljana ; Pinchuk, Grigoriy ; Purvine, Samuel ; Serres, Margrethe H. ; Tsapin, Sasha ; Zakrajsek, Brian A. ; Zhu, Wenhong ; Zhou, Jizhong ; Larimer, Frank W. ; Lawrence, Charles E. ; Riley, Monica ; Collart, Frank R. ; Yates, John R. , Iii ; Smithe, Richard D. ; Giometti, Carol S. ; Nealson, Kenneth H. ; Fredrickson, James K. ; Tiedje, James M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 8, 2005, Vol.102(6), p.2099(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial mapping of the neurite and soma proteomes reveals a functional Cdc42/Rac regulatory network.(CELL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Pertz, Olivier C. ; Wang, Yingchun ; Yang, Feng ; Wang, Wei ; Gay, Laurie J. ; Gristenko, Marina A. ; Clauss, Therese R. ; Anderson, David J. ; Liu, Tao ; Auberry, Kenneth J. ; Camp, David G. , Ii ; Smith, Richard D. ; Klemke Richard L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 12, 2008, Vol.105(6), p.1931(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richard D. Smith
  2. Kenneth J. Auberry
  3. Smith, Richard D.
  4. Auberry, Kenneth J.
  5. Makarova, Kira S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...