skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Au, Thi Hang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fabrication of an antibacterial non-woven mat of a poly(lactic acid)/chitosan blend by electrospinning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of an antibacterial non-woven mat of a poly(lactic acid)/chitosan blend by electrospinning

Au, Thi Hang; Pham, Ngoc Lan; Vu, Thi Thu Ha,...

Scopus; 15985032; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29313; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13233-012-0010-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Au, Thi Hang
  2. Pham, Ngoc Lan
  3. Vu, Thi Thu Ha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...