skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Năm xuất bản: Trước1999 xóa Tác giả/ người sáng tác: Attridge, Harold W. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Jewish Nationalism: Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine

Attridge, Harold

Journal of the American Oriental Society, Vol.116(2), pp.292-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Attridge, Harold W.
  2. Attridge, Harold
  3. Mendels, Doron
  4. Attridge, Hw
  5. Harold W. Attridge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...