skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ashot xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
d-magnetism instability inR-Co intermetallic compounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

d-magnetism instability inR-Co intermetallic compounds

Irina Yu; Gaidukova; Ashot; S. Markosyan

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58047

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaidukova
  2. Ashot
  3. Irina Yu
  4. S. Markosyan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...