skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Arthur A. Jacobson xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק קביעת תצורה לבקר מולטימדיה ניתן לתכנות
Configuration interface for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael C. Silva ; David Mckinley ; Nicholas J. Cipollo ; David W. Tatzel ; Duarte M Avelar ; Arthur A. Jacobson ; Duarte M Avelar ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שלט רחוק לבקר מולטימדיה הניתן לתכנות
Remote control unit for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael E. Noonan ; Peter H. Corsini ; Michael C. Silva ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שלט רחוק לבקר מולטימדיה הניתן לתכנות
Remote control unit for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael E. Noonan ; Peter H. Corsini ; Michael C. Silva ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...