skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Arnold, Patricia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total-Body Irradiation and Marrow Transplantation

Arnold, Patricia; Oak Ridge Inst. of Nuclear Studies, Tenn (Corporate Author)

American Journal of Nursing, 01 February 1963, Vol.63(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; E-ISSN: 1538-7488 ; DOI: 10.2307/3452602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. JSTOR Current Journals  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...