skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Arneodo, Alain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics of the IL2RA Gene Activation Revealed by Modeling and Atomic Force Microscopy.(Research Article)

Milani, Pascale ; Marilley, Monique ; Sanchez - Sevilla, Albert ; Imbert, Jean ; Vaillant, Cedric ; Argoul, Francoise ; Egly, Jean - Marc ; Rocca - Serra, Jose ; Arneodo, Alain

PLoS ONE, April 13, 2011, Vol.6(4), p.e18811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0018811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanchez-Sevilla, A.
  2. Vaillant, Cedric
  3. Arneodo, Alain
  4. Argoul, F.
  5. Arneodo, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...