skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Armingol, José Maria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phase Spread Segmentation of Pedestrians in Far Infrared Images
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase Spread Segmentation of Pedestrians in Far Infrared Images

Olmeda, Daniel ; de La Escalera, Arturo ; Armingol, José Maria; Meyer, Gereon (Editor) ; Valldorf, Jürgen (Editor)

VDI-Buch, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility, pp.129-138

ISBN: 9783642213809 ; ISBN: 3642213804 ; E-ISBN: 9783642213816 ; E-ISBN: 3642213812 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21381-6_13

Toàn văn sẵn có

2
Real-Time Pedestrian Recognition in Urban Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Pedestrian Recognition in Urban Environments

Musleh, Basam ; de La Escalera, Arturo ; Armingol, José Maria; Meyer, Gereon (Editor) ; Valldorf, Jürgen (Editor)

VDI-Buch, Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility, pp.139-147

ISBN: 9783642213809 ; ISBN: 3642213804 ; E-ISBN: 9783642213816 ; E-ISBN: 3642213812 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21381-6_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Olmeda, Daniel  (1)
  2. Musleh, Basam  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de La Escalera, Arturo
  2. Armingol, José Maria
  3. Meyer, Gereon
  4. Valldorf, Jürgen
  5. Olmeda, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...