skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa Tác giả/ người sáng tác: Arjoon, Surendra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtuousness and the Common Good as a Conceptual Framework for Harmonizing the Goals of the Individual, Organizations, and the Economy

Arjoon, Surendra ; Turriago-Hoyos, Alvaro ; Thoene, Ulf

Journal of Business Ethics, Jan 2018, pp.143-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-015-2969-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Striking a Balance Between Rules and Principles-based Approaches for Effective Governance: A Risks-based Approach

Arjoon, Surendra

Journal of Business Ethics, Sep 2006, pp.53-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-006-9040-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arjoon, S.
  2. Arjoon, Surendra
  3. Thoene, Ulf
  4. Turriago-Hoyos, A.
  5. Turriago-Hoyos, Alvaro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...