skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Arce-Cervantes, Oscar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of lignocellulosic wastes of pecan (Carya illinoinensis) in the cultivation of Ganoderma lucidum

Ozcariz-Fermoselle, María Virginia ; Fraile-Fabero, Raúl ; Girbés-Juan, Tomás ; Arce-Cervantes, Oscar ; Oria de Rueda-Salgueiro, Juan Andrés ; Azul, Anabela Marisa

Revista Iberoamericana de Micologia, April 2018, Vol.35(2), pp.103-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-1406 ; DOI: 10.1016/j.riam.2017.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...