skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Aran, Oya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal user interface for the communication of the disabled

Argyropoulos, Savvas ; Moustakas, Konstantinos ; Karpov, Alexey ; Aran, Oya ; Tzovaras, Dimitrios ; Tsakiris, Thanos ; Varni, Giovanna ; Kwon, Byungjun

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(2), pp.105-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0012-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergent leaders through looking and speaking: from audio-visual data to multimodal recognition

Sanchez-Cortes, Dairazalia ; Aran, Oya ; Jayagopi, Dinesh ; Schmid Mast, Marianne ; Gatica-Perez, Daniel

Journal on Multimodal User Interfaces, 2013, Vol.7(1), pp.39-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0101-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic fingersign-to-speech translation system

Hrúz, Marek ; Campr, Pavel ; Dikici, Erinç ; Kındıroğlu, Ahmet ; Krňoul, Zdeněk ; Ronzhin, Alexander ; Sak, Haşim ; Schorno, Daniel ; Yalçın, Hülya ; Akarun, Lale ; Aran, Oya ; Karpov, Alexey ; Saraçlar, Murat ; Železný, Milos

Journal on Multimodal User Interfaces, 2011, Vol.4(2), pp.61-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0059-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos

Aran, Oya ; Ari, Ismail ; Akarun, Lale ; Dikici, Erinc ; Parlak, Siddika ; Saraclar, Murat ; Campr, Pavel ; Hruz, Marek

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(2), pp.117-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0007-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...