skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Desalination xóa Tác giả/ người sáng tác: Arami, Mokhtar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalysts: Comparative study.(Report)

Shafaei, Ashraf ; Nikazar, Manouchehr ; Arami, Mokhtar

Desalination, March, 2010, Vol.252(1-3), p.8(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification of water containing agricultural organophosphorus pollutant using titania nanophotocatalysis: Laboratory studies and numerical modeling.(Report)

Mahmoodi, Niyaz Mohammad ; Arami, Mokhtar ; Gharanjig, Kamaladin ; Nourmohammadian, Farahnaz ; Bidokhti, Abbas Yousefi

Desalination, Sept 30, 2008, Vol.230(1-3), p.183(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arami, Mokhtar
  2. Arami, M.
  3. Gharanjig, K.
  4. Shafaei, A
  5. Nikazar, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...