skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Aptekar, Sofya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and its Others

Aptekar, Sofya

Ethnic and Racial Studies, 21 June 2017, Vol.40(8), pp.1345-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2016.1247976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Giulianotti, Richard ; Aptekar, Sofya ; Alegre, Miquel Àngel ; Nuño, Luis F ; Chevannes, Barry ; Arrington, Michael Irvin ; Janmaat, Jan Germen ; Bentz, Anne-Sophie ; Vallejo, Jody Agius ; Small, Stephen ; Ivanescu, Carolina ; Winant, Howard ; Russell, Lani ; Guimarães, Antonio Sérgio A ; Banks, Patricia A

Ethnic and Racial Studies, 01 February 2011, Vol.34(2), pp.379-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.539027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Messina, Anthony M ; Ewing, Katherine Pratt ; Light, Ivan ; Bankston, Carl L ; Jeffers, Syd ; Waldinger, Roger ; Ho, Calvin ; Nagel, Caroline ; Law, Ian ; Wilton, Shauna ; Hampshire, James ; Ho, Wing-Chung ; Aptekar, Sofya ; Reed, Holly E ; Arrington, Michael Irvin ; Kivisto, Peter ; Mcneil, Daniel

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2011, Vol.34(1), pp.162-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.532303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...