skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Appadurai, Arjun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harassment of Ashis Nandy

Das, Veena ; Bhabha, Homi ; Mehta, Pratap Bhanu ; Subrahmaniam, Sanjay ; Agnes, Flavia ; Chakravarty, Uma ; Kaur, Ravinder ; Jayal, Nirja Gopal ; Kannabiran, Kalpana ; Silva, K. Tudor ; Appadurai, Arjun ; Chakrabarty, Dipesh ; Visweswaran, Kamala ; Mishra, Pankaj ; Dwyer, Rachel ; Chatterjee, Partha ; Bhargav, Rajeev ; Baxi, Upendra ; Gupta, Dipankar ; Desouza, Peter Ronald

Economic and Political Weekly, 21 June 2008, Vol.43(25), pp.4-142

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectuels en diaspora et théories nomades

Amin, Shahid ; Amselle, Jean-Loup ; Appadurai, Arjun ; Assayag, Jackie ; Ayats, Jaume ; Bénéï, Véronique ; Bonte, Pierre ; Cadoret, Anne ; Casajus, Dominique ; Chatterjee, Partha ; Colas, Gérard ; Dalmia, Vasudha ; Deliège, Robert ; Demmer, Christine ; Dupré, Marie-Claude ; Durand, Jean-Yves ; Friedman, Jonathan ; Galinier, Jacques ; Guille-Escuret, Georges ; Guy, Hervé ; Headley, Stephen C ; Juillerat, Bernard ; Kaviraj, Sudipta ; Krauskopff, Gisèle ; Lagerwey, John ; Lévi-Strauss, Claude ; Masset, Claude ; Naepels, Michel ; Ould cheikh, Abdel Wedoud ; Paillard, Bernard ; Petit, Sandrine ; Pouchepadass, Jacques ; Prakash, Gyan ; Scubla, Lucien ; Self, Dana ; Siran, Jean-Louis ; Subrahmanyam, Sanjay ; Tamari, Tal ; Tassin, Guy ; Widmer, Eric

L’Homme, 01 January 2000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0439-4216 ; E-ISSN: 1953-8103 ; DOI: 10.4000/lhomme.285

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...