skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Antontsev S.N xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary value problems in mechanics of nonhomogeneous fluids. Vol 22

Antontsev S.N.; Kazhikhov A. V. |q (Aleksandr Vasilʹevich); Monakhov V. N. |q (Valentin Nikolaevich)

Amsterdam : Elsrvier science, 1990 - (532 ANT(22) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...