skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Antonio de Padua Braga xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

briFCM - Boundary Remover Information Fuzzy c-Means

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Paulo Cirino Neto ; Luiz Carlos Torres Bambirra ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.AA52C27E-469B-4A05-A0A6-DF1176180751

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU accelerated algorithm for Power Iteration Clustering

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Rafael Ribeiro de Medeiros ; Brayan Rene Acevedo Jaimes ; Carla Caldeira Takahashi ; Douglas Alexandre Gomes Vieira ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.DFD35900-225A-43C1-947E-60701F113786 ; Related DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2765380

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...