skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: feringgi xóa Tác giả/ người sáng tác: António Cotrim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Presid&#234;ncia Aberta em Coimbra<br>Diplomacy - Presidency Open in Coimbra
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Presidência Aberta em Coimbra
Diplomacy - Presidency Open in Coimbra

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita do Presidente do Chile<br>Diplomacy - Visit of the President of Chile
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Chile
Diplomacy - Visit of the President of Chile

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita do Principe Herdeiro de Espanha<br>Diplomacy - Visit of Crown Prince of Spain
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Principe Herdeiro de Espanha
Diplomacy - Visit of Crown Prince of Spain

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do Presidente do Chile<br>Diplomacy - Visit of the President of Chile
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Chile
Diplomacy - Visit of the President of Chile

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Visita do Principe Herdeiro de Espanha<br>Diplomacy - Visit of Crown Prince of Spain
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Principe Herdeiro de Espanha
Diplomacy - Visit of Crown Prince of Spain

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita do Presidente do Chile<br>Diplomacy - Visit of the President of Chile
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Chile
Diplomacy - Visit of the President of Chile

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - M&#225;rio Soares recebe em audi&#234;ncia o ministro dos Transportes de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - M&#225;rio Soares receives in audience the Minister of Transport of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Mário Soares recebe em audiência o ministro dos Transportes de Moçambique
Diplomacy - Mário Soares receives in audience the Minister of Transport of Mozambique

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. António Cotrim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...