skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ansong, Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimentally-supported genome-scale metabolic network reconstruction for Yersinia pestis CO92.(Report)

Charusanti, Pep ; Chauhan, Sadhana ; Mcateer, Kathleen ; Lerman, Joshua A ; Hyduke, Daniel R ; Motin, Vladimir L ; Ansong, Charles ; Adkins, Joshua N ; Palsson, Bernhard O

BMC Systems Biology, Oct 13, 2011, Vol.5(151) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-0509 ; DOI: 10.1186/1752-0509-5-163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Omics-Driven Genome Annotation Refinement: Application across Yersiniae

Schrimpe-Rutledge, Alexandra ; Jones, Marcus ; Chauhan, Sadhana ; Purvine, Samuel ; Sanford, James ; Monroe, Matthew ; Brewer, Heather ; Payne, Samuel ; Ansong, Charles ; Frank, Bryan ; Smith, Richard ; Peterson, Scott ; Motin, Vladimir ; Adkins, Joshua

PLoS One, Mar 2012, Vol.7(3), p.e33903 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033903

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Systems-Level Analysis of Hfq and SmpB Deletion Mutants in Salmonella: Implications for Virulence and Global Protein Translation

Ansong, Charles ; Yoon, Hyunjin ; Porwollik, Steffen ; Mottaz-Brewer, Heather ; Petritis, Brianne ; Jaitly, Navdeep ; Adkins, Joshua ; Mcclelland, Michael ; Heffron, Fred ; Smith, Richard

PLoS One, Mar 2009, Vol.4(3), p.e4809 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0004809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adkins, Joshua N
  2. Ansong, Charles
  3. Motin, Vladimir L
  4. Smith, Richard D
  5. Chauhan, Sadhana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...