skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.038  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 th APSA Annual Meeting Attendees Offer Evaluations and Suggestions

Anonymous;

Political Science and Politics, 2005, Vol.38(1), pp.145-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017.S1049096505056064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 TOP GLOBAL THINKERS OF 2012

Anonymous

Foreign Policy, Dec 2012, Issue 197, pp.29-53,57-62,64,66-78,80-84,86-88,90-96,98-100,102-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00157228 ; E-ISSN: 1945-2276

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100th Annual Meeting of The Society for the Advancement of Scandinavian Study conjointly with the Association for the Advancement of Baltic Studies: Seattle, Washington 22-24 April 2010.(Conference notes)

Anonymous;

Scandinavian Studies, Winter, 2010, Vol.82(4), p.499(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

101st Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study: Chicago, Illinois: 28-30 April 2011.(List)

Anonymous;

Scandinavian Studies, Winter, 2011, Vol.83(4), p.619(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

102nd Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study

Anonymous;

Scandinavian Studies, Winter, 2012, Vol.84(4), p.545(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14. Sport Cooperation Between Denmark and Tanzania: Development and Recognition 1

Anonymous;

Sport, Ethics and Philosophy, 01 December 2009, Vol.3(3), p.360-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1321 ; E-ISSN: 1751-133X ; DOI: 10.1080/17511320902982659

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

18. Bodily Democracy: Towards A Philosophy of Sport For All 1

Anonymous;

Sport, Ethics and Philosophy, 01 December 2009, Vol.3(3), p.441-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1321 ; E-ISSN: 1751-133X ; DOI: 10.1080/17511320902983483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1989 in Documents

Anonymous;

Problems of Post-Communism, September - October 2009, Vol.56(5), p.30-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-8216

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20/20

Anonymous

Art and AsiaPacific, May/Jun 2013, Issue 83, pp.150-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10393625

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2013 study abroad grants

Anonymous;

Phi Kappa Phi Forum, Winter, 2013, Vol.93(4), p.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-5914

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2016: What's Next for Asia?

Anonymous

Far Eastern Economic Review, Nov 2006, Vol.169(9), pp.34-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. People's Academies and Sport: Towards A Philosophy of Bodily Education 1

Anonymous;

Sport, Ethics and Philosophy, 01 August 2009, Vol.3(2), p.139-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1321 ; E-ISSN: 1751-133X ; DOI: 10.1080/17511320902982048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

4th Assembly of the World Movement for Democracy

Anonymous

Journal of Democracy, Jul 2006, Vol.17(3), pp.186-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 years of Asian achievement

Anonymous

Far Eastern Economic Review, Jul 18, 1996, Vol.159(29), p.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

6. Outdoor Activities And Landscaping: Understanding Natures In The Plural 1

Anonymous;

Sport, Ethics and Philosophy, 01 August 2009, Vol.3(2), p.193-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1321 ; E-ISSN: 1751-133X ; DOI: 10.1080/17511320902982345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7. Sport as Festivity: Towards A Phenomenology of the Event 1

Anonymous;

Sport, Ethics and Philosophy, 01 August 2009, Vol.3(2), p.215-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1321 ; E-ISSN: 1751-133X ; DOI: 10.1080/17511320902982386

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

97th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study: Augustana College, Rock Island, Illinois: 26-28 April 2007.(Calendar)

Anonymous;

Scandinavian Studies, Winter, 2007, Vol.79(4), p.537(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

98th Annual Meeting of The Society for the Advancement of Scandinavian Study: Princess Hotel, Fairbanks, Alaska: 13-15 March 2008.(Calendar)

Anonymous;

Scandinavian Studies, Winter, 2008, Vol.80(4), p.505(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A conversation with John Ralston Saul.(Interview)

Anonymous;

Queen's Quarterly, Summer, 2005, Vol.112(2), p.183(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-6041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Drive to Globare: Kosovo after Milosevic

Brunner, Kira

Dissent, Spring 2002, Vol.49(2), p.54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00123846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.038  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (674)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (67)
 2. 1965đến1981  (16)
 3. 1982đến1996  (68)
 4. 1997đến2008  (490)
 5. Sau 2008  (397)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (5)
 2. German  (4)
 3. Portuguese  (2)
 4. Spanish  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Keddie, Nikki
 3. Karsh, Efraim
 4. Karsh, Inari
 5. Wong, Young-Tsu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...