skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red in tooth, lives in Transylvania

Anonymous

New Scientist, Nov 3-Nov 9, 2012, Vol.216(2889), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02624079 ; E-ISSN: 2059-5387

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The word vampires

Anonymous;

New Scientist, May 10, 2003, Vol.178(2394), p.49(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-4079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magyar blues

Anonymous

The Economist, Dec 20, 1997-Jan 2, 1998, Vol.345(8048), pp.75-76

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bestseller in Budapest

Anonymous

The Economist, Mar 21, 1987, Vol.302(7490), p.105

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: A Transylvanian tragedy

Anonymous

The Economist, Jan 2, 1999, Vol.350(8100), p.47

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Tin tức  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

  1. Economist  (3)
  2. New Scientist  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...