skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Anke Berndzen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Asia-Pacific Dream": Is China Using Economic Integration Initiatives as Ideological Weapons? - On The Link Between Free Trade Agreements, Soft Power and "Universal Values"

Berndzen, Anke

Journal of China and International Relations, 2017, Vol.5(1)

E-ISSN: 22458921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v5i1.1915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berndzen, Anke
  2. Anke Berndzen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...