skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Anholt, Simon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitions of place branding - Working towards a resolution

Anholt, Simon

Place Branding and Public Diplomacy, Feb 2010, Vol.6(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2010.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What makes a good story?

Anholt, Simon

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2010, Vol.6(4), pp.263-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2010.33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afterword

Anholt, Simon

Place Branding and Public Diplomacy, May 2014, Vol.10(2), pp.167-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2014.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anholt, S.
  2. Anholt, Simon
  3. Simon Anholt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...