skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Andreotti, Bruno xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: Field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, Hicham ; Andreotti, Bruno ; Claudin, Philippe; Claudin, Philippe (Editor)

Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 08 March 2008, Vol.113, p.F02S15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2169-9003 ; E-ISSN: 2169-9011

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, Hicham ; Andreotti, Bruno ; Claudin, Philippe; Claudin, Philippe (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 10, 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1029/2007JF000767

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elbelrhiti, Hicham
  2. Claudin, Philippe
  3. Andreotti, Bruno
  4. Laboratoire de Physique et Mecanique des Milieux Heterogenes
  5. Elbelrhiti, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...