skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Tác giả/ người sáng tác: Andrea Chiarelli xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packing circles in a circular domain with a touch-and-stop model of growth (contact inhibition)

Andrea Chiarelli ; Andrew Dawson ; Alvaro Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3839532.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3839532

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packing circles in a circular domain with a touch-and-stop model of growth (contact inhibition)

Andrea Chiarelli ; Andrew Dawson ; Alvaro Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3839532

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packing circles in a rectangular domain with a touch-and-stop model of growth (contact inhibition)

Andrea Chiarelli ; Andrew Dawson ; Alvaro Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3839526

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packing circles with a touch-and-stop model of growth (contact inhibition)

Andrea Chiarelli

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3839526.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3839526

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packing circles in a rectangular domain with a touch-and-stop model of growth (contact inhibition)

Andrea Chiarelli ; Andrew Dawson ; Alvaro Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3839526.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3839526

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Alvaro Garcia  (4)
  2. Andrew Dawson  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrea Chiarelli
  2. Alvaro Garcia
  3. Andrew Dawson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...