skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Andersson, Annika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The public value of E-Government – A literature review

Twizeyimana, Jean Damascene ; Andersson, Annika

Government Information Quarterly, April 2019, Vol.36(2), pp.167-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-624X ; DOI: 10.1016/j.giq.2019.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...