skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anderson, Terry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distance Students’ Readiness for Social Media and Collaboration

Bruno Poellhuber ; Terry Anderson

International Review of Research in Open and Distance Learning, 01 October 2011, Vol.12(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1492-3831 ; E-ISSN: 1492-3831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective

Garrison, D. Randy ; Anderson, Terry ; Archer, Walter

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distance students' readiness for social media and collaboration

Poellhuber, Bruno ; Anderson, Terry ; Roy, Normand

International Review of Research in Open and Distance Learning, Oct 2011, Vol.12(6) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anderson, Terry
  2. Roy, Normand
  3. Anderson, T.
  4. Poellhuber, Bruno
  5. Garrison, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...