skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Anderson, Christopher J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Goldberg, Ellis

Comparative Political Studies, April 1996, Vol.29(2), pp.255-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414096029002006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Eye of the Beholder?: The Foundations of Subjective Human Rights Conditions in East-Central Europe

Anderson, Christopher J ; Paskeviciute, Aida ; Sandovici, Maria Elena ; Tverdova, Yuliya V

Comparative Political Studies, September 2005, Vol.38(7), pp.771-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414004274399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Citizen Attitudes and the European Political Space

Gabel, Matthew J ; Anderson, Christopher J

Comparative Political Studies, October 2002, Vol.35(8), pp.893-913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414002035008002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinion Climates and Immigrant Political Action: A Cross-National Study of 25 European Democracies

Just, Aida ; Anderson, Christopher J

Comparative Political Studies, June 2014, Vol.47(7), pp.935-965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414013488555

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anderson, Christopher J.
  2. Anderson, Christopher
  3. Anderson, C.J.
  4. Anderson, CJ
  5. Sandovici, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...