skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Portland Cement xóa Tác giả/ người sáng tác: Anastasi, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

The microstructure and physical properties of heavy oil fuel ash replaced Portland cement for use in flowable fill concrete and the production of concrete masonry units.(Statistical data)

Camilleri, J. ; Anastasi, M. ; Torpiano, A.

Construction and Building Materials, 2013, Vol.38, p.970(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.09.054

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Camilleri, J.
  2. Torpiano, A.
  3. Anastasi, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...