skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Tác giả/ người sáng tác: Anagnostou, Dia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does European human rights law matter? Implementation and domestic impact of Strasbourg Court judgments on minority-related policies

Anagnostou, Dia

The International Journal of Human Rights, 01 September 2010, Vol.14(5), p.721-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980903205417

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regions, Minorities and European Integration: A Case Study on Muslims in Western Thrace, Greece

Anagnostou, Dia ; Triandafyllidou, Anna

Romanian Journal of Political Sciences, 2007, Issue 1, pp.100-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-456X ; E-ISSN: 2068-7613

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individuals from minority and marginalized groups before the Strasbourg Court: legal norms and state responses from a comparative perspective

Anagnostou, Dia ; Millns, Susan

European Public Law, Sept, 2010, Vol.16(3), p.393-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-3725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights litigation and restrictive state implementation of Strasbourg Court judgments: the case of ethnic minorities from Southeast Europe

Anagnostou, Dia ; Grozev, Yonko

European Public Law, Sept, 2010, Vol.16(3), p.401-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-3725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg's Judgments on Domestic Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg's Judgments on Domestic Policy

Anagnostou, Dia ; Anagnostou, Dia;

E-ISBN: 9780748670581 ; E-ISBN: 0748670580

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Integration, Regional Change and Ethnic Minority Mobilisation: An Introduction

Anagnostou, Dia ; Triandafyllidou, Anna

Romanian Journal of Political Sciences, 2007, Issue 1, pp.6-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-456X ; E-ISSN: 2068-7613

Toàn văn không sẵn có

7
The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context

nagnostou ; Evangelia Psychogiopoulou

ISBN10: 9004173269 ; ISBN13: 9789004173262 ; E-ISBN10: 9047426738 ; E-ISBN13: 9789047426738

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regions, minorities and European integration: a case study on Muslims in Western Thrace, Greece

Anagnostou, Dia ; Triandafyllidou, Anna

Romanian Journal of Political Science, Spring, 2007, Vol.7(1), p.100(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-456X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European integration, regional change and ethnic minority mobilisation: an introduction

Anagnostou, Dia ; Triandafyllidou, Anna

Romanian Journal of Political Science, Spring, 2007, Vol.7(1), p.6(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-456X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities and the making of the nation-state in 20th century Greece

Anagnostou, Dia

Journal of Southern Europe and the Balkans, 01 December 2003, Vol.5(3), p.381-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-3190 ; E-ISSN: 1469-963X ; DOI: 10.1080/1461319032000171830

Toàn văn không sẵn có

11
The European Court of Human Rights implementing Strasbourg’s judgments on domestic policy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Court of Human Rights implementing Strasbourg’s judgments on domestic policy.

Anagnostou, Dia;

E-ISBN 9780748670574

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anagnostou, Dia
  2. Triandafyllidou, Anna
  3. Anagnostou, D.
  4. Millns, Susan
  5. Grozev, Yonko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...