skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of Music Therapy xóa Tác giả/ người sáng tác: Amir, Dorit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"My music is me": Musical Presentation as a way of forming and sharing identity in music therapy group

Amir, Dorit

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2012, Vol.21(2), pp.176-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.571279

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the flute's voice: on the relation of flutist music therapists to their primary instrument

Hadar, Tamar ; Amir, Dorit

Nordic Journal of Music Therapy, 20 October 2018, Vol.27(5), pp.381-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2018.1467480

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music therapy students' reflections on their participation in a music therapy group

Amir, Dorit ; Bodner, Ehud

Nordic Journal of Music Therapy, 01 October 2013, Vol.22(3), pp.243-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2012.762035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-finding the Voice - Music Therapy with a Girl who has Selective Mutism

Amir, Dorit

Nordic Journal of Music Therapy, 01 January 2005, Vol.14(1), pp.67-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130509478127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Layers of Meaning

Amir, Dorit

Nordic Journal of Music Therapy, 01 July 2001, Vol.10(2), pp.209-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130109478034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's talk music: A musical-communal project for enhancing communication among students of multi-cultural origin

Gilboa, Avi ; Yehuda, Nechama ; Amir, Dorit

Nordic Journal of Music Therapy, 01 March 2009, Vol.18(1), pp.3-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130802610999

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review Summaries

Scheiby, Benedikte B ; Baker, Felicity ; Amir, Dorit ; Young, Laurel ; Smeijsters, Henk

Nordic Journal of Music Therapy, 01 July 2008, Vol.17(2), pp.173-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130809478207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews And Summaries

Stige, Brynjulf ; Sekeles, Chava ; Pruckner, Franziska ; Hadley, Susan ; Soshensky, Rick ; Amir, Dorit ; Kamml, Daniela

Nordic Journal of Music Therapy, 01 January 2005, Vol.14(1), pp.81-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098130509478128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (2)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Danish  (2)
 2. Swedish  (2)
 3. Norwegian  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Amir, Dorit
 2. Amir, D
 3. Scheiby, Benedikte B.
 4. Kamml, Daniela
 5. Yehuda, Nechama

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...