skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 96, Patent Index. January - June, 1982

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1982 - (540 CHE(96) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 86, formula Index, A-C15. January-June, 1977

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1977 - (540 CHE(86) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 104, General Subject Index, A - J (Part 1 of 2 parts). January - June, 1986

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1986 - (540 CHE(104) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 97, General Subject Index, A - J (Part 1 of 2 parts). July - December, 1982

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(97) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 87, Chemical Substance Index, I-Pp. July-December, 1977

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1978 - (540 CHE(87) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 98, Chemical substance Index, O - P (Part 4 of 5 parts). January - Jyne, 1983

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(98) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, Chemical Substance Index, But - Fum (Part 2 of 5 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 104, Chemical Substance Index, A - Nob (Part 3 of 5 parts). January - June, 1986

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1986 - (540 CHE(104) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, Chemical Substance Index, Nick - Pr (Part 4 of 5 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 98, Author Index, Leb - Z( Part 2 of 2 parts). January - Jyne, 1983

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(98) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 97, chemical substance Index, Ch - Io (Part 2 of 4 parts). July - December, 1982

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(97) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 89, Formula Index, A-C15. July-December, 1978

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1979 - (540 CHE(89) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 98, Formula Index, A - C15 (Part 1 of 2 parts). January - Jyne, 1983

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1983 - (540 CHE(98) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts. Vol. 91, Chemical substance Index, Ip-Po (Part 3 of 4 pqrts). July - December, 1979

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1980 - (540 CHE(91) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 101, Chemical Substance Index, A - B (part 1 of 5 parts). July - December, 1984

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1985 - (540 CHE(101) 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1978  (1)
  2. 1978đến1978  (1)
  3. 1979đến1979  (1)
  4. 1980đến1982  (2)
  5. Sau 1982  (10)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...