skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Owen, S. Michele xóa Tác giả/ người sáng tác: Ambrose, Krystin M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Ambrose, Krystin M. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, Sept 18, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, MS
  2. Curtis, Kelly A
  3. Curtis, Ka
  4. Ho, Wenzhe
  5. Kennedy, M Susan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...