skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Tanzania xóa Tác giả/ người sáng tác: Amare, Mulubrhan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare impacts of maize–pigeonpea intensification in Tanzania

Amare, Mulubrhan ; Asfaw, Solomon ; Shiferaw, Bekele

Agricultural Economics, January 2012, Vol.43(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2011.00563.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asfaw , Solomon
  2. Shiferaw , Bekele
  3. Asfaw, Solomon
  4. Amare , Mulubrhan
  5. Amare, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...